Smluvní podmínky projektu Česká pokladnice

I. Vymezení pojmů

1. Základní informace o projektu

 1. Projekt je označen názvem: Česká pokladnice (dále jen "Hra").
 2. Do Hry se mohou přihlásit pouze plně svéprávné osoby starší 18 let nebo osoby starší 10 let se souhlasem svých zákonný zástupců (dále jen "Účastník").
 3. Účastník se přihlásí do Hry vyplněním registračního formuláře (dále jen "Registrace") na webových stránkách www.ceskapokladnice.cz (dále jen "Web") a uhrazením příslušného aktivačního poplatku (dále jen "Aktivační poplatek"). Po Registraci bude Účastníkovi na Webu automaticky vytvořen zabezpečený prostor určený k účasti ve Hře (dále jen "Herní účet").
 4. Náplní Hry je nalézt správné řešení na otázky s tématem české historie (dále jen "Hádanky"), které budou Účastníkovi postupně dle pravidel Hry zobrazovány v jeho Herním účtu.
 5. Cílem Hry je, aby Účastník správně zodpověděl postupně všech 30 Hádanek, s tím, že může využít celkem 3 náhradních Hádanek v případě, že některou ze základních Hádanek vyřešit nedokáže.

2. Osoby zapojené do přípravy Hry

 1. Pořadatelem a organizátorem Hry je Česká pokladnice s. r. o., IČ: 03449548, se sídlem: Svat. Čecha 456, Hluboká nad Vltavou 373 41, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23053 (dále jen "Pořadatel").
 2. Webovou prezentaci a s ní spojené technické zázemí zajišťuje WebToad s. r. o., IČ: 28928903, se sídlem: Amforová 1899/16, Praha 155 00 (dále jen "Tvůrce webu").
 3. Hádanky vytvořila Bc. Tereza Dvořáková, narozena: 3. 11. 1987 (dále jen "Tvůrce hádanek").

II. Pravidla Hry

1. Základní pravidla Hry

 1. Účastník má hned po Registraci ještě před zaplacením Aktivačního poplatku k dispozici 5 zkušebních Hádanek.
 2. Po úhrazení Aktivačního poplatku s příslušnými údaji k platbě bude nejpozději do třech pracovních dní od připsání této částky na účet Pořadatele Účastníkovi zpřístupněno 30 hádanek, které jsou předmětem Hry (dále jen "Herní fáze").
 3. Jednotlivé Hádanky se budou Účastníkovi zobrazovat postupně - vždy pouze jedna Háadnka po úspěšném vyřešení té předchozí.
 4. Účastník může v Herní fázi odeslat prostřednictvím svého Herního účtu na jednu Hádanku maximálně 10 odpovědí v průběhu 24 hodin.
 5. Správnou odpovědí je myšleno konkrétní slovo nebo slovní spojení, které označuje jméno osoby či název věci, ke které prokazatelně směřují indicie v příslušné Hádance.

2. Práva a povinnosti Účastníka

 1. Účastník je povinen při Registraci uvést úplné a pravdivé údaje.
 2. Účastník se zavazuje nesdílet svůj Herní účet s jinou osobou a udržovat své přihlašovací údaje do Herního účtu v tajnosti.
 3. Účastník se zavazuje ždáným způsobem - verbálně, vizuálně či elektronicky - nešířit, nekopírovat ani jinak nesdělovat zadání ani odpovědi a řešení Hádanek. Účastník bere na vědomí, že při porušení této povinnosti po něm může Pořadatel vymáhat ušlý zisk nebo pokutu ve výši 50.000,- Kč.
 4. Účastník není oprávněn vystupovat ani jednat jménem Pořadatele či vyvolávat dojem, že je osobou spolupracující s Pořadatelem nebo osobou podílející se na organizaci Hry.
 5. Účastník je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a aby svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Účastníkům jakoukoli újmu.

III. Závěrečná ustanovení

1. Náklady Účastníka

 1. Účastník nemá žádný nárok po Pořadateli ani jiné osobě požadovat či vymáhat jakoukoliv formu náhrady za náklady spojené se Hrou, jako například benzín či jízdné při cestování nutném k vyřešení Hádanek, poplatky za datové přenosy pro přihlášení do Herního účtu, vstupné na hrady, zámky a jiné památky navštívené při řešení Hádanek apod.
 2. Účastník nemá žádný nárok po Pořadateli ani jiné osobě jakoukoliv formou požadovat či vymáhat navrácení úhrady za Aktivační poplatek, a to ani v případě, že se Hry nezúčastní.

2. Ostatní ujednání

 1. Pořadatel Hry ani jiné osoby organizačně zapojené do přípravy či průběhu Hry žádným způsobem nezodpovídají za jednání Účastníka.
 2. Porušení kteréhokoli ustanovení těchto smluvních podmínek může být důvodem k vyloučení Účastníka ze Hry.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby jednostranně změnit nebo doplnit pravidla Hry a tyto smluvní podmínky.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo Hru pozastavit, změnit či ukončit bez udání důvodů.
 5. Veškerá data získaná od Účastníka jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v aktuálním znění. Účastník potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
 6. Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze údaje použité při e-mailové komunikaci s Účastníkem.
 7. Účastník souhlasí se zasíláním informací, a to zejména formou e-mailů týkajících se průběhu Hry, změn nastavení v Herním účtu, informacích o Hře, doporučení Pořadatele a jiné.
 8. Tyto smluvní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Účastník svou Registrací potvrzuje, že s nimi byl prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
 • "Česká pokladnice je především zábava, při které si rozšíříš obzory..."

  Ondřej Kubal

  Ondřej Kubal

  autor projektu

  Z dějepisu si pamatuji převážně jen zajímavosti a záživně líčené detaily. Přes snahu učitelů mi v hlavě mnoho jmen, dat a podrobností nezůstalo a jsem si jist, že většina z vás to má podobně. Přesto a nebo snad právě proto jsem měl vždy takový pocit schovaného či zapomenutého bohatství.

  A přesně z toho důvodu vznikl tento projekt. Je přeci úžasné zábavnou formou poznávat zákoutí naší historie a dopřát si tak radost z poznávání spojenou s aktivním trávením volného času. Přeji vám tedy především mnoho skvělých zážitků ať už při společných výletech s rodinou či přáteli nebo při pátrání po stopách naší minulosti na vlastní pěst!